Học tiếng Anh: Phân biệt Central và Center

0
Chia sẻ

Cả hai từ Central và Center đều mang nghĩa là trung tâm nhưng trong mỗi trường hợp lại có cách sử dụng khác nhau.

Đầu tiên, nếu xét về từ loại thì có thể dễ dàng phân biệt ngay rằng Central là tính từ (Adj), còn center là một danh từ (noun), và cả hai cùng mang nghĩa là “trung tâm”.

Học tiếng Anh: Phân biệt Central và Center - ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, mỗi từ lại có một ý nghĩa tương đối khác biệt.

1. Central /ˈsentrəl/

Nghĩa 1: rất quan trọng.

Ví dụ: She has been a central figure in the campaign.

Bà ấy là một nhân vật quan trọng trong chiến dịch này.

Nghĩa 2: Có quyền lực hoặc kiểm soát các bộ phận khác

Ví dụ: the central committee

ủy ban trung tâm

Nghĩa 3: Ở giữa trung tâm một khu vực hoặc một vật thể

Ví dụ: Central Hanoi

Trung tâm Hà Nội

The central area of the brain

Khu vực trung tâm não bộ

Nghĩa 4: Có thể dễ dàng tới từ nhiều khu vực

The flat is very central – just 5 minutes from the Princes Street.

Căn hộ này ở vị trí trung tâm, chỉ mất 5 phút đi từ đường Princes.

2. Center /ˈsentər/ (hay còn được viết là centre)

Nghĩa 1. Nói về vị trí ở giữa hoặc phần giữa của cái gì đó.

Ví dụ: a long table in the center of the room

Một cái bàn dài ở giữa phòng

Nghĩa 2. Nói về khu vực chính giữa của một thị trấn, thành phố, nơi có nhiều cửa hàng, văn phòng.

Ví dụ: In the town/city center

Ở trung tâm thị trấn/thành phố

Nghĩa 3. Một khu vực trong thị trấn/thành phố có nhiều người sinh sống, nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, kinh doanh.

Ví dụ: Industrial centers

Những trung tâm công nghiệp

Nghĩa 4: Tòa nhà hay địa điểm được sử dụng cho mục đích, hoạt động đặc biệt

Ví dụ: Shopping center

Trung tâm mua sắm

The Center of Policy Studies

Trung tâm nghiên cứu chính sách

Dưới đây là một bài tập nhỏ để các bạn thực hành cách sử dụng và phân biệt giữa center và central

1. Small towns in South India serve as economic and cultural_____for the surrounding villages.

2. The_____issue is that of widespread racism.

3. There will be rain later in ______and eastern parts of the country.

4. Darlington could become a regional _______ of excellence for nursery nurse training.

5. Are her views to the left or right of ______?

6. The prime minister is at the _____ of a political row over leaked Cabinet documents.

7. Lincoln_______houses an outstanding public art collection of modern masterworks.

8. If you went during the spring or summer time, I would suggest that you spend some time in_______Park

9. The organization has a _____ office in York.

Đáp án:

1. centers

2. central

3. central

4. center

5. center

6. center

7. Center

8. Central

9. central

Danh Tuyên

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu