Tin Mới

Mỹ ban bố Chiến lược Quân sự Quốc gia 2015

Mỹ ban bố Chiến lược Quân sự Quốc gia 2015

Chiến lược Quân sự Quốc gia 2015 của Mỹ được xây dựng nhằm bảo đảm duy trì một nền quốc phòng có "lực lượng quân đội được lãnh đạo, huấn luyện và trang bị tốt nhất thế giới