Tin Mới

Được giải quyết miễn, giảm học phí ngay tại trường

Được giải quyết miễn, giảm học phí ngay tại trường

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên và học viên; đồng thời lập danh sách học sinh, sinh viên, học viên được miễn,...