Tin Mới

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7

(Ngày Nay) -Ngày 12/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Hội nghị đã tiến hành kiện toàn nhân sự Ban Bí thư Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII;...