Cầu ngói Thanh Toàn lưu thông trở lại
Cầu ngói Thanh Toàn lưu thông trở lại
Công trình bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia cầu ngói Thanh Toàn khởi công từ ngày 1/4/2020, dự kiến hoàn thành vào 20/2/2021.