Tin Mới

Danh tướng nào gắn liền với giai thoại “mài gươm dưới bóng trăng”?

(Ngày Nay) - Ông là một trong những danh tướng nổi danh trong sử Việt, trước khi qua đời đã để lại giai thoại “mài gươm dưới bóng trăng” được lưu truyền đến hôm nay.
Danh tướng nước Việt gắn liền giai thoại “mài gươm dưới bóng trăng”?

1. Danh tướng nước Việt gắn liền giai thoại “mài gươm dưới bóng trăng”?

 • A. Đặng Dung

 • B. Đặng Tất

 • C. Nguyễn Cảnh Chân

 • D. Nguyễn Cảnh Dị

Ông là con trai của ai?

2. Ông là con trai của ai?

 • A. Đặng Ngãi

 • B. Đặng Tất

 • C. Đặng Bá Tĩnh

 • D. Đặng Phi

Danh tướng Đặng Dung quê ở đâu?

3. Danh tướng Đặng Dung quê ở đâu?

 • A. Thanh Hóa

 • B. Nghệ An

 • C. Hà Tĩnh

 • D. Đà Nẵng

Đặng Dung có công lớn trong việc đánh đuổi giặc nào?

4. Đặng Dung có công lớn trong việc đánh đuổi giặc nào?

 • A. Giặc Thanh

 • B. Giặc Mông Nguyên

 • C. Giặc Tống

 • D. Giặc Minh

Hai cha con ông có công lớn trong việc thành lập nhà nào?

5. Hai cha con ông có công lớn trong việc thành lập nhà nào?

 • A.

 • B. Hậu Lê

 • C. Trần

 • D. Hậu Trần

Ai là vị vua đầu tiên của nhà Hậu Trần?

6. Ai là vị vua đầu tiên của nhà Hậu Trần?

 • A. Giản Định Đế

 • B. Trùng Quang Đế

 • C. Trần Cảo

 • D. Trần Quý Khoáng

Đặng Dung có công phò tá vua nào đánh đuổi giặc Minh?

7. Đặng Dung có công phò tá vua nào đánh đuổi giặc Minh?

 • A. Trần Cảo

 • B. Trần Khát Chân

 • C. Trần Quý Khoáng

 • D. Trần Nguyên Hãn

Nhà Hậu Trần chính thức sụp đổ vào năm nào?

8. Nhà Hậu Trần chính thức sụp đổ vào năm nào?

 • A. 1412

 • B. 1413

 • C. 1414

 • D. 1415

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo