Tin Mới

Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng hoa chúc mừng 8 nhân sự được bổ nhiệm cấp trưởng đơn vị trực thuộc Học viện.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền bổ nhiệm lãnh đạo 8 đơn vị

(Ngày Nay) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa có quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 đơn vị trực thuộc bao gồm: Ban Quản lý Đào tạo, Viện Báo chí, Khoa Kinh tế Chính trị, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Xuất bản, Khoa Giáo dục đại cương...