Tin Mới

Ông Nguyễn Sĩ Dũng - Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Kỹ thuật lập pháp

 Triết gia người Đức Bismarck từng khẳng định: “Có hai thứ rối rắm nhất trần đời là làm xúc xích và làm luật”
Câu hỏi của Internet

Câu hỏi của Internet

(Ngày Nay) -Năm 1996, tôi viết tay những bài báo của mình trên một xấp giấy màu nâu.