Tin Mới

Vị vua nào trị vì lâu nhất lịch sử Việt Nam?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Người trị vì lâu nhất trong lịch sử Việt Nam là một vị hoàng đế triều Lý.
Vị vua nào là người trị vì lâu nhất lịch sử Việt Nam?

1. Vị vua nào là người trị vì lâu nhất lịch sử Việt Nam?

 • A. Lý Cao Tông

 • B. Lý Nhân Tông

 • C. Lý Thái Tông

Ông lên ngôi từ khi bao nhiêu tuổi?

2. Ông lên ngôi từ khi bao nhiêu tuổi?

 • A. 6 tuổi

 • B. 16 tuổi

 • C. 26 tuổi

Ông trị vì đất nước trong bao nhiêu năm?

3. Ông trị vì đất nước trong bao nhiêu năm?

 • A. 46 năm

 • B. 56 năm

 • C. 66 năm

Vua Lý Nhân Tông tên thật là gì?

4. Vua Lý Nhân Tông tên thật là gì?

 • A. Lý Càn Đức

 • B. Lý Nhật Tôn

 • C. Lý Phật Mã

Ông là vị vua thứ mấy của triều đình nhà Lý?

5. Ông là vị vua thứ mấy của triều đình nhà Lý?

 • A. Thứ hai

 • B. Thứ ba

 • C. Thứ tư

Vua Lý Nhân Tông mở khoa thi đầu tiên trong lịch sử Việt Nam vào năm bao nhiêu?

6. Vua Lý Nhân Tông mở khoa thi đầu tiên trong lịch sử Việt Nam vào năm bao nhiêu?

 • A. Năm 1073

 • B. Năm 1074

 • C. Năm 1075

Năm 1076, ông cho mở...?

7. Năm 1076, ông cho mở...?

 • A. Quốc Tử Giám

 • B. Quốc Học Huế

 • C. Cả 2 đáp án trên

Dưới thời vua Lý Nhân Tông, quân dân Đại Việt đã đánh đuổi những giặc ngoại xâm nào?

8. Dưới thời vua Lý Nhân Tông, quân dân Đại Việt đã đánh đuổi những giặc ngoại xâm nào?

 • A. Tống, Nguyên

 • B. Tống, Chiêm

 • C. Nguyên, Chiêm

Năm 1089, vua Lý Nhân Tông định rõ quan chế chia thành bao nhiêu bậc?

9. Năm 1089, vua Lý Nhân Tông định rõ quan chế chia thành bao nhiêu bậc?

 • A. 7 bậc

 • B. 8 bậc

 • C. 9 bậc

Lý Nhân Tông là vị vua nhà Lý đầu tiên cho đắp đê phòng lụt và ra luật trừng trị những người giết trâu hay trộm trâu?

10. Lý Nhân Tông là vị vua nhà Lý đầu tiên cho đắp đê phòng lụt và ra luật trừng trị những người giết trâu hay trộm trâu?

 • A. Đúng

 • B. Sai

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo