Chuyện học của vua quan xưa
Chuyện học của vua quan xưa
Ngược về quá khứ nhưng những câu chuyện về thầy - trò xưa nay vẫn rất gần gũi, thiết thực cho hậu thế và đẫm tính thời sự!