Tin Mới

Kêu gọi tham gia: Giải thưởng châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO về bảo tồn di sản văn hóa 2020

(Ngày Nay) - Ngày 16/6/2020 tại Bangkok, Thailand, UNESCO gửi thông điệp kêu gọi tham gia Giải thưởng châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO về bảo tồn di sản văn hóa 2020.

Trong thời gian tới, UNESCO giới thiệu Công nhận đặc biệt về phát triển bền vững và một bộ tiêu chí Giải thưởng được cập nhật để thừa nhận rõ hơn vai trò và đóng góp của di sản văn hóa đối với sự phát triển bền vững trong khuôn khổ rộng hơn của Chương trình nghị sự 2030.

Giải thưởng Bảo tồn Di sản Văn hóa của Châu Á - Thái Bình Dương đã ghi nhận những nỗ lực mẫu mực của các cá nhân và tổ chức nhằm khôi phục hoặc bảo tồn các cấu trúc, địa điểm và tài sản có giá trị di sản trong khu vực. Nó khuyến khích các chủ sở hữu tài sản khác thực hiện các dự án bảo tồn trong cộng đồng của họ, độc lập hoặc bằng cách tìm kiếm sự hợp tác công tư.

Từ năm 2000, Giải thưởng đã công nhận 249 người chiến thắng từ 22 quốc gia vì sự hiểu biết thấu đáo về địa điểm, thành tựu kỹ thuật tốt và các tác động chính sách và xã hội quan trọng ở cấp địa phương, quốc gia và khu vực.

Bằng cách công nhận những thực tiễn này, Giải thưởng đã góp phần tạo nên những thành tựu có ý nghĩa trong việc thay đổi cuộc trò chuyện về những gì tạo nên di sản văn hóa, người có cổ phần trong công việc quản lý và làm thế nào di sản văn hóa có thể đóng góp cho sự thịnh vượng bền vững của các thành phố, xã hội và môi trường.

Năm 2019, UNESCO đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm chương trình Giải thưởng thông qua một sự kiện khu vực liên quan đến cộng đồng bảo tồn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm những người chiến thắng trước đây, thành viên Ban giám khảo, học viên di sản, học giả, chính quyền địa phương và các bên liên quan.

Sự kiện này phản ánh trên 20 năm kinh nghiệm của chương trình và tạo cơ hội cho cộng đồng bảo tồn và công chúng rộng lớn hơn để hình dung về tương lai cùng với trách nhiệm chung về bảo tồn di sản văn hóa. Trong sự kiện này, đã đồng ý tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề trong tương lai phải đối mặt với di sản và tính bền vững, đặc biệt là liên quan đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững và Chương trình nghị sự đô thị mới.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo