Tin Mới

Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Tinh thần doanh nghiệp là sức mạnh để Việt Nam cất cánh

(Ngày Nay) - “Nếu doanh nghiệp là đội quân chủ lực thì doanh nhân chính là những vị tướng lĩnh, những sỹ quan chỉ huy, lãnh đạo, quản lý, dẫn dắt doanh nghiệp tạo ra sản phẩm, quyết định sự tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội của Việt Nam”,...