Thế nào là chân chánh phát tâm Bồ đề?
Thế nào là chân chánh phát tâm Bồ đề?
(Ngày Nay) - Một lòng trên cầu Phật đạo là nhiệm vụ thứ nhất khi muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy, thì mọi ý nghĩ trước sau đều phải tập trung tất cả vào đạo Phật không một giây phút lãng quên, càng không thể giữa đường lùi bước.