Đức Phật thành đạo, đưa nhân loại ra khỏi khổ đau của kiếp nhân sinh
Đức Phật thành đạo, đưa nhân loại ra khỏi khổ đau của kiếp nhân sinh
(Ngày Nay) - Đức Phật đã tự mình tu tập chứng ngộ, một phát hiện chân lý hết sức bất ngờ nên ngài đã thốt lên: “Lạ thay, lạ thay! Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng, trí tuệ của như lai, vì các thứ vọng tưởng chấp trước che mờ bèn thành lưu chuyển trong sanh tử”.
Hình ảnh Bồ tát Quán Thế Âm tay trái cầm bình cam lồ, tay phải cầm cành dương liễu.
Bồ tát Quán Thế Âm: Lắng tai nghe mà tìm tới với chúng sanh
(Ngày Nay) - Trong chúng ta, ai lại chẳng qua đôi lần đi đến tuyệt cùng của cuộc tồn sinh, khi mà mọi dự tính con người trở thành vô nghĩa. Giữa bao nỗi đau thương đeo đẳng, cất lên tiếng kêu giữa chấp chới tử sinh, ai lại không cần lắng nghe hay một cánh tay cứu độ.
Bố thí ra sao để có được phước báu cao nhất?
Bố thí ra sao để có được phước báu cao nhất?
(Ngày Nay) - Tất cả chúng ta đều biết rằng Bố thí chính là nhân lành giúp cho chúng ta có thể tạo ra nhiều phước báu cho chính bản thân mình. Nó là nhân để dẫn đến giàu có. Hạnh “bố thí” là một trong sáu hạnh của Bồ-tát làm phương tiện đưa đạo vào đời, đem lại niềm vui và xoa dịu nỗi đau của chúng sanh.