Phật giáo và vấn đề giai cấp xã hội
Phật giáo và vấn đề giai cấp xã hội
(Ngày Nay) - Sự phân biệt, kỳ thị giai cấp là vấn đề quan trọng trong lịch sử của nhân loại. Từ xưa đến nay, vấn đề giai cấp vẫn luôn tồn tại.