Giới luật là để nâng đỡ người yếu kém
Giới luật là để nâng đỡ người yếu kém
Phật dạy, Tăng Ni nếu có trị tội thì sử dụng pháp Yết Ma, mà Yết Ma của Phật, cũng nhằm mục đích giải tội, khi còn cứu được vì lòng từ bi của Tăng Đoàn. Đức Phật không chủ trương dùng giới luật, để thúc ép, ràng buộc người khác, vì bị giới luật trói là phi giải thoát. Càng không cho đem chuyện của Tăng Ni ra nói bên ngoài.