Phật dạy: Giây phút hiện tại chính là sự nhiệm mầu lớn nhất
Phật dạy: Giây phút hiện tại chính là sự nhiệm mầu lớn nhất
(Ngày Nay) - Nếu như tất cả những hình tướng đều rồi sẽ mang lại sự bất toại nguyện, thì những gì làm nên giây phút hiện tại này cũng sẽ như vậy. Nhưng rồi ta cũng có thể đặt thêm một câu hỏi tiếp, là nếu như giây phút hiện tại này không nhiệm mầu, thì ta có mặt với nó để làm gì?