Lời Phật dạy luôn lấy trung đạo làm chính, không nghiêng về bên này không ngã về bên kia, không sướng quá cũng không khổ quá
Văn hóa ứng xử để tránh đau khổ
Giữa cuộc đời đầy phiền muộn và sầu khổ, chính con người là nạn nhân mà cũng chính con người là tác nhân gây nên sự đau khổ đó.