Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc
Hãy sống với Phật A Di Đà trong mỗi chúng ta
(Ngày Nay) - Trong kinh A Di Đà, đức Thích Ca Mâu Ni chỉ rõ: “Từ cõi Ta bà này cách 10 muôn ức cõi có một thế giới gọi là Cực lạc. Nơi đây, có đức Phật A Di Đà đang ngày đêm thuyết pháp hóa độ chúng sinh”.