Ảnh minh họa.
Làm phước là pháp hành tạo niềm vui an lạc
(Ngày Nay) - Để được phước, được lòng người khác thì ta phải làm sao? Phải biết làm việc theo điều lành - làm phước - là một trong những pháp hạnh phúc mà đức Phật đã dạy.