Phúc báo của người dù nghèo khó, nhưng vẫn quyết tâm bố thí
Phúc báo của người dù nghèo khó, nhưng vẫn quyết tâm bố thí
(Ngày Nay) - Đức Phật có dạy rằng: Đời người có 20 điều khó, điều khó thứ nhất chính là: "nghèo mà bố thí". Ý chính là nói những người giàu có bố thí không khó, bởi họ chỉ là san ra một bộ phận tiền dư bạc thừa, không có gì gọi là thiệt thòi to lớn đối với họ cả.