Phải thiệt thòi thì mới giữ được giới và tạo được các công đức
Phải thiệt thòi thì mới giữ được giới và tạo được các công đức
(Ngày Nay) - Hãy hiểu rằng nếu bản thân mình không chịu chấp nhận thiệt thòi thì làm sao tạo phước được. Phải thiệt thòi mới giữ được giới, phải thiệt thòi mới giúp được người. Còn quả báo sẽ trổ ra vào thời điểm khác, có khi phải đến tận đời sau chứ không thể thấy ngay kiếp này được.
Ảnh minh họa.
Phụng dưỡng cha mẹ đúng pháp mới được phước lớn
(Ngày Nay) - Hiếu dưỡng với cha mẹ, cúng dường các bậc đáng kính là một trong những pháp lành cao quý, phước báo vô lượng. Nhất là cha mẹ, hai đấng sinh thành đã dày công giáo dưỡng chúng ta nên người thì ơn sâu nghĩa nặng khó đáp đền.