Thông điệp từ Bồ-tát Quán Thế Âm
Thông điệp từ Bồ-tát Quán Thế Âm
(Ngày Nay) - Mấy ngàn năm nay, kể từ khi thế giới này biết đến sự hiện hữu của Bồ-tát Quán Thế Âm, không biết có được bao nhiêu người đủ phước duyên thấy được chân thân - báo thân của Ngài, hoặc ít ra là thấy được Ngài với hình ảnh giống như chúng ta đang thờ phụng.