Dấu hiệu của người hết tham, hết sân
Dấu hiệu của người hết tham, hết sân
(Ngày Nay) - Điểm khác nhau giữa cõi người và cõi trời là cái thân. Cõi người mang cái thân vật chất, còn cõi trời là cái thân siêu hình tâm linh, thân đó chỉ dùng ý nghĩ mà thôi.