Ảnh minh họa.
Phước đức hỗ trợ người tu
(Ngày Nay) - Trên bước đường tu, phước đức có vai trò quan trọng. Muốn có phước đức thì chuyên làm các hạnh lành. Phước đức sẽ làm cho mọi sự thuận duyên, hỗ trợ đắc lực cho người tu.
Hãy cảm ơn những thuận duyên và nghịch ý trong cuộc đời
Hãy cảm ơn những thuận duyên và nghịch ý trong cuộc đời
(Ngày Nay) - Vô thường nghĩa là không thường còn, nghĩa là có rồi mất. Giả sử ta đang bị bệnh và ta hết bệnh, ta đang có phiền muộn rồi phiền muộn ấy tan biến và niềm vui bước tới. Đó chính là vô thường! Một sự vô thường rất đẹp đẽ.