Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi

Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi

(Ngày Nay) - Đại đức Thích Trúc Thái Minh cho rằng, việc giữ gìn mạng mạch Phật pháp là sứ mạng của chư Tăng. Tăng chúng hưng thịnh hoặc thoái trào thì Phật pháp cũng theo đó mà được tuyên dương hay lụi bại. 

Chùa to lớn mà không có sự tu tập của chư Tăng thì chúng sinh không được mấy lợi ích. Do vậy, chân thật tu tập trước để độ mình, sau độ chúng sinh. Đó cũng chính là cách duy nhất để giữ gìn, tuyên dương, làm cho Chính pháp được trường tồn, còn mãi trên thế gian. Phải thực hành Pháp của Phật mới thấy điều đó thực sự quý giá. 

Cổ nhân đã coi danh lợi như giẻ rách, vinh hoa phú quý cũng là đồ bỏ đi. Cho nên phải noi gương các Ngài thực hành các điều cao quý đó. Theo Đại đức Thích Trúc Thái Minh thì, ai ai cũng đều phải có chí nguyện bền vững, có tâm đạo trường viễn và chịu đựng được gian khổ để đạt thành tựu trên con đường cầu đạo giác ngộ, giải thoát.

Chính vì vậy mà chư tăng tại Chùa Ba Vàng chọn việc tu tập khổ hạnh theo Phật pháp nguyên thuỷ để tìm đến gốc rễ của người tu hành. Những đợt tu tập kéo dài vài tháng, các sư thầy phải lên núi thiền định, khất thực và ăn ngủ ngay trong rừng.

Những hình ảnh của việc tu tập này được Phật tử và Phóng viên Ngày Nay ghi lại khi có nhân duyên vào dịp gần đây nhất:

Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 1
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 2
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 3
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 4
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 5
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 6
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 7
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 8
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 9
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 10
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 11
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 12
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 13
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 14
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 15
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 16
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 17
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 18
Chùm ảnh chư tăng chùa Ba Vàng hành thiền trên núi ảnh 19
Tin cùng chuyên mục