Con người mạt – pháp Phật không có mạt

Con người mạt – pháp Phật không có mạt

(Ngày Nay) - Thời nay người ta tu pháp đổ thừa rất nhiều, họ hiểu sai về đạo Phật, hiểu sai về Đức Phật, họ gán cho Đức Phật là ông thần, ông thánh, để họ lễ lạy cầu xin... đã hiểu sai thì dẫn đến thực hành sai, thực hành sai dẫn đến tu sai, tu sai thì kết quả bằng không, vì thế họ mở miệng ra là nói mạt pháp, mạt pháp?

Pháp Phật nào có mạt đâu . 

Đạo Phật vẫn còn sờ sờ đó. 

Giáo Pháp vẫn còn đó

Giới luật vẫn còn đó .

Giới luật đại diện cho Phật . 

Giáo lý "Tứ Diệu Đế" "Kinh - Luận - Luật" vẫn còn sờ sờ ngay đó. Chứ có mạt, có mất đâu. 

Thời nay vật chất lên cao, tinh thần đi xuống, phần đông chìm đắm vào ngũ dục hướng ngoại tìm cầu mà bỏ bê Đạo Phật. 

45 năm Đức Phật thuyết Pháp độ sinh nay còn lưu lại trong kinh sách khắp thế gian cớ sao mà mạt. 

Chẳng qua không chịu tu ỷ lại đổ thừa cứ bảo mạt pháp mạt pháp. Dù hiện tại Đức Phật có còn tại thế đi chăng nữa thì ngài vẫn giảng nói về giới Luật và Tứ diệu Đế , nếu không hành thì làm sao thấy được đạo, không chịu tu làm sao giải thoát.

Có người mấy mươi năm, mang danh tu theo Phật lâu năm mà chẳng biết Đạo Phật là gì, chẳng biết cả cuộc đời Phật dạy cái gì, có khi biết mà lơ là ngó ngơ, đi tu cái khác, thật đáng thương thay.

Nhìn hiện nay về tướng thì bề ngoài thấy Đạo Phật phát triển chùa chiền khang trang nhưng chính những ngôi nhà lớn làm dâu trăm họ đó đang giết dần đạo Phật.

Thời nay tu ngoại đạo thì nhiều chứ mấy ai tu theo Đạo Phật thật. 

Nếu tu theo Đạo Phật thì như thế nào đây. 

Đạo Phật là đạo giải thoát, thì tu cái gì để giải thoát . 

Chỉ có tu trí tuệ mới giải thoát nhưng muốn có trí tuệ giải thoát thì phải hành trên Bát Chánh Đạo. Chỉ duy nhất Bát Chánh Đạo Mới đưa đến giải thoát mà thôi. 

Vậy ngoài bát chánh đạo và 37 phẩm trợ đạo chúng ta tu cái gì để giải thoát đây. Vì thế nếu ai muốn giải thoát thì hãy lấy giới luật và Tứ Diệu Đế mà tu tập thì ngay kiếp này hoặc trong tương lai chắc chắn sẽ giải thoát. 

Tà chủng tánh thường hiểu sai chính giáo. 

Pháp nhiệm màu Phật dạy khó tiếp thu. 

Kém đạo tâm làm biếng rồi đổ thừa

Hàng ngoại đạo thông minh không trí tuệ . 

Còn một hạng si mê ấu trĩ . 

Nhìn ngón tay cho rằng thấy trăng rồi. 

Phí công tu vì hiểu biết ngây thơ

Căn và cảnh điên đảo thật mơ hồ 

Như người bệnh lòa cả hai con mắt. 

Y pháp Bất Y Nhân

Theo Luật theo Pháp ko theo thầy

Tu theo Phật chứ không theo Chùa. 

Ai làm trái lời Phật dạy thì không phải đạo Phật 

Namo Buddhaya!

Tin cùng chuyên mục