Lời Phật dạy về nguyên nhân của khổ đau và tội lỗi của con người
Lời Phật dạy về nguyên nhân của khổ đau và tội lỗi của con người
(Ngày Nay) - Vì vô minh, vọng kiến khiến con người khởi lòng tham lam, bực tức mà dẫn họ đi vào con đường tội lỗi và khổ đau. Muốn phá vô minh, vọng kiến phải nương vào trí tuệ của chính mình và muốn có trí tuệ phải có Chánh niệm Chánh định. Nhưng nếu chưa có Chánh niệm, Chánh định, cần nương theo Chánh niệm, Chánh định của Phật, Bồ-tát mới phá được vô minh, thấy được sự thật của cuộc đời, tức thấy điều nên làm và điều không nên làm.
Ảnh minh họa.
Nhân quả là sự tiếp nối đưa đến luân hồi
(Ngày Nay) - “Nhân quả tạo ra sự tiếp nối, là nguyên nhân của sự luân hồi ....”.  Theo giáo lý đạo Phật, luôn có sự liên hệ giữa các nghiệp trước đây, giữa các kiếp sống trước trước đây với đời sống hiện nay.