Tấm gương tu hành của Đức Phật
Tấm gương tu hành của Đức Phật
(Ngày Nay) - Tuy sự tu hành khổ hạnh không đưa đến giác ngộ nhưng quá trình tìm cầu chân lý để thực hiện lý tưởng giải thoát suốt sáu năm tu hành khổ hạnh của Đạo sĩ Gotama (tên gọi Đức Phật khi Ngài còn tu khổ hạnh) đã để lại tấm gương sáng ngời cho nhân thế về ý chí, nghị lực và lòng kiên định.
Tấm gương sáng ngời của Thiền sư Bá Trượng
Tấm gương sáng ngời của Thiền sư Bá Trượng
(Ngày Nay) -  Tổ Bá Trượng (“Bá trượng” nghĩa là một trăm trượng) là một thiền sư đắc đạo, là vị thầy dạy đạo, đức độ đến cả chư thiên còn phải kính nể, dưới ngài là chín trăm đệ tử xuất gia.
Ảnh minh họa.
'Thuyết pháp cho cha mẹ' - Đức Phật là tấm gương sáng ngời về hạnh hiếu
(Ngày Nay) - Mỗi người xuất gia đều có thể làm để báo hiếu là “thuyết pháp cho cha mẹ”, như Đức Phật đã làm. “Thuyết pháp” ngoài giảng nói thông thường là tìm phương cách nào đó (như tụng kinh, đọc sách, nghe giảng v.v…) giúp cha mẹ thấu hiểu Chánh pháp, tin sâu nhân quả, hiểu rõ tội phước, bỏ ác làm lành.