Có thể thu gọn Phật Pháp trong một câu nói không?
Có thể thu gọn Phật Pháp trong một câu nói không?
(Ngày Nay) - Vị thiền sư lấy một cây que vạch một đường dưới đất, rồi hỏi "Đường vạch này dài hay ngắn?". Ông hành giả nói "Thưa Ngài, nói không được, bởi vì muốn nói dài hay ngắn mình phải so với cái gì đó." Thiền sư mới nói "Đó, Phật pháp là gom trong đó đó."