Ảnh minh họa.
Phật tán dương hạnh đầu-đà
(Ngày Nay) - Chúng ta đều biết, đạo Phật là trung đạo. Đức Phật cũng nhờ tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnh mà thành tựu đạo quả. Sau khi giác ngộ, trên bước đường hoằng hóa, Thế Tôn vẫn nêu cao lập trường trung đạo.
Lời Phật dạy: Luôn lấy trung đạo làm chính mới có được thành tựu
Lời Phật dạy: Luôn lấy trung đạo làm chính mới có được thành tựu
(Ngày Nay) - Nhìn về phương diện Phật giáo, thì bát chánh đạo luôn luôn giúp hành giả hiểu và thực hành theo con đường đúng đắn. Trước một việc làm có hình bóng của sự rắc rối hay nhiều chiều hướng khác nhau thì chỉ có ánh sáng của chánh kiến mới phá tan được sự mê lầm đó.