Ảnh minh họa.
Làm thế nào để trở thành người có giá trị?
(Ngày Nay) - Chúng ta hãy chịu khó nhận thêm sách ấn tống tại chùa để về xem thêm, để mở mang trí tuệ vì không ai biết hết mọi thứ. Tận dụng thước khuôn trí tuệ của đức Phật để giúp chúng ta sống tốt, sống hữu ích.