Đạo Phật là nghệ thuật để sống an vui
Đạo Phật là nghệ thuật để sống an vui
(Ngày Nay) - Đạo Phật là nghệ thuật để sống an vui. Dĩ nhiên, an vui có nhiều cấp độ, từ bậc thấp, bậc trung đến bậc cao. An vui cao tột là an vui không còn bị những hoàn cảnh làm cho giảm sút, hư hoại.