15 điều khẩu truyền trân quý về Thần Chú Lăng Nghiêm

15 điều khẩu truyền trân quý về Thần Chú Lăng Nghiêm

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Thường xuyên trì tụng Thần Chú Lăng Nghiêm có thể giải trừ được khí độc trong trời đất. Người Phật tử chỉ cần trì tụng, trong vô hình đối với trời, đất, và tất cả mọi thứ đều có được sự trợ giúp và cảm ứng.
15 điều khẩu truyền trân quý về Thần Chú Lăng Nghiêm ảnh 1

1. Lời giảng chú Lăng Nghiêm này phát xuất từ trong lòng mỗi người, có thể nói giống như máu của tôi, mồ hôi của con người. Tôi đã dùng chân tâm của mình để giảng, hy vọng có thể khiến cho những người chưa tin sẽ tin, người đã tin rồi thì càng thêm tinh tấn, mong tất cả cùng nhau phát tâm trì tụng bài chú Lăng Nghiêm linh thiêng này để cứu giúp cho thế giới không đến ngày tận thế.

2. Người có đức hạnh mới có thể gặp được pháp này, người không có đức hạnh thì cho dù được gặp thì cũng không thể hiểu! Chú Lăng Nghiêm là vua đứng đầu tất cả các định lực.

3. Chúng ta tu thì phải dùng tâm ngay thẳng: Thân khẩu ý đều phải thanh tịnh: Miệng không nói lời gian dối, không thêu dệt, không nói lời trăng hoa, không đâm thọc (hai lưỡi), không nói lời độc ác. Thân: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.

Về ý thì: Niệm tham sân si phải quét sạch: Nếu tâm quý vị không phóng túng, không có tạp niệm, ý mà được thanh tịnh

Trong từng giây từng phút, chúng ta không được quên mất giáo pháp này, nếu chúng ta có thể thành tâm chuyên nhất tu trì thì sẽ khiến cho Phật Pháp được hưng thịnh. Đây là diệu pháp mà cả trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, nên quý vị chớ để vuột mất cơ hội hiếm có này.

Người có căn lành từ vô lượng kiếp mới có thể đọc thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm

4. Hễ người nào trì niệm thì người đó có cảm ứng, người nào trì tụng thì được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì!

Chú Lăng Nghiêm là bài chú dài nhất, cũng gọi là “linh văn”, bởi vì vương chú này quá linh thiêng, vi diệu vô biên.

Thế nên quý vị tu trỉ thần chú này cần phải chánh tâm thành ý, tu thân… xa rời tất cả vật dục, nếu quý vị có thể làm được vậy thì việc trì chú này sẽ có được cảm ứng rất lớn, quý vị cũng cần phải dẹp bỏ cái tính cống cao ngã mạn.

Những lợi ích do thọ trì Chú Lăng Nghiêm, không thể kể hết được; nếu thực sự muốn trì tụng Chú Lăng Nghiêm, thì quý vị phải xem việc tụng Chú này quan trọng cần thiết như chuyện ăn, mặc ngủ, của mình và cũng đừng khởi vọng tưởng nghĩ mình sẽ có được cảm ứng hoặc linh nghiệm gì.

Bởi vừa khởi nghĩ như thế, thì là khởi vọng tưởng, sẽ chẳng thành tựu được, nghĩ vậy cũng giống như một đứa bé mới sinh ra, chưa biết ngồi mà đã muốn chạy vậy!

Chú Lăng Nghiêm là bài văn linh thiêng, mỗi câu đều có uy lực riêng, quý vị đừng nghĩ: “Tại sao tôi trì Chú Lăng Nghiêm không thấy có hiệu nghiệm gì hết?”

Giống như Quý vị ăn cơm cho khỏi đói là được rồi, nếu quý vị muốn ăn một bữa mà mong no vĩnh viễn thì là chuyện không tưởng!

Trì Chú Lăng Nghiêm cũng vậy, quý vị chịu khó ngày ngày tụng, thì sẽ không uổng công đâu, lâu dần ắt có hiệu dụng.

Quý vị tụng Chú Lăng Nghiêm thường có Bồ Tát Kim Cang Tạng đi theo, luôn ở bên cạnh để hộ trì cho, đó là sự thật.

Nhưng lúc tụng chú, quý vị chớ có khởi vọng tưởng lung tung, khiến Bồ Tát Kim Cang Tạng nhìn thấy sẽ cho rằng: “Người này không có chí khí, chẳng có tiền đồ, chỉ làm lãng phí thời gian của ta mà thôi!” Bồ Tát hộ pháp có thể sẽ giận, sẽ nổi nóng, cho nên quý vị phải cẩn trọng.

5. Trì Chú Lăng Nghiêm quan trọng nhất là phải nghiêm trì giới luật, nếu quý vị không giữ giới, thì dù có tụng thế nào cũng không linh nghiệm.

Nếu quý vị giữ Giới nghiêm minh, không tật đố chướng ngại, không tham sân si, thì khi tụng trì Chú Lăng Nghiêm sẽ đạt được đại cảm ứng, lợi ích lớn.

6. Phải biết trì Chú Lăng Nghiêm quý vị thu được lợi lớn còn hơn là kinh doanh vàng bạc

Vì một biến Chú Lăng Nghiêm quý vị tụng mang lại giá trị bằng cả mấy vạn vạn ounce vàng, nhưng quý vị không được dùng tâm tham để trì tụng.

7. Thường xuyên tụng Chú Lăng Nghiêm có thể giải trừ được khí độc trong trời đất. Quý vị chỉ cần trì tụng, trong vô hình đối với trời, đất, và tất cả mọi thứ đều có được sự trợ giúp và cảm ứng.

8. Bất luận tu pháp môn nào, bước đầu tiên là phải chú trọng đến đức hạnh; nếu đức hạnh không đủ sẽ phát sanh ma chướng. Nếu quý vị không sửa đổi tật tính xấu, không đoạn trừ phiền não, thì sẽ không đạt được sự lợi ích của pháp tu. Tu hành tâm dõng mãnh dễ phát, nhưng tâm lâu dài bền bĩ khó giữ, do vậy quý vị cần kiên nhẫn trì bền không thối chuyển.

Có người muốn tu nhưng do tâm ích kỷ nặng, ngã kiến sâu dày, không bỏ được “cái ta,” nên dễ rơi vào ma chướng.

Đã tu thì không nên nóng vội, mong sớm khai ngộ, sớm thành, nôn có sở đắc nhanh, hoặc có tính hiếu kỳ, ưa khoe khoang việc kỳ lạ, khao khát đắc thần thông, ham có được cảnh giới khác người, do vậy mà dễ lạc ma. Nếu quý vị không khởi vọng tưởng nào khác, thì dù có muốn rước ma vào cũng chẳng có con ma nào để rước, vì quý vị không vọng tưởng, không có tà tri tà kiến.

Người bị vướng vào ma chướng là do tà tri tà kiến. Nếu quý vị tâm chí công vô tư, không nôn nhanh, không ham vượt trội hơn người, chỉ chuyên nhất dụng công, thì không ma nào hiện.

9. Trên đời này nếu có một người biết niệm Chú Lăng Nghiêm, thì thế giới này sẽ không bị hủy diệt, giáo Pháp cũng không bị diệt vong. Cho đến lúc thế giới không còn có ai biết niệm Chú Lăng Nghiêm nữa, bấy giờ Phật Pháp đành phải bị diệt vong!

Hiện tại đã có một số thiên ma ngoại đạo, ngông cuồng nói rằng Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm đều là giả, là ngụy tạo. Họ chính là con cái cháu chắt của loài ma do các thiên ma ngoại đạo phái đến để truyền bá tà thuyết ngông cuồng, mục đích là khiến cho người ta không còn tin vào Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm nữa. Đợi đến lúc mọi người không còn tin tưởng Chú Lăng Nghiêm, thì sẽ không có ai niệm Chú, lúc đó thế giới này sẽ nhanh chóng bị hủy diệt! Nếu muốn thế giới không bị diệt vong, quý vị hãy mau tụng Chú Lăng Nghiêm, đọc Kinh Lăng Nghiêm.

10. Nếu quy vị có thể ngày ngày niệm Chú Lăng Nghiêm, thì sự nguy hiểm của bom nguyên tử, bom khinh khí cũng sẽ không thể xảy đến cho quý vị.

Tâm Thành Ắt Linh-“Thành” chính là không có tâm hoài nghi!

Quý vị tụng kinh, trì chú, tu tất cả các pháp cần phải thành tâm, trai giới tắm gội, giữ thân tâm thanh tịnh, trừ diệt tất cả vọng tưởng.

Nếu quý vị không thành tâm, thì chú dù linh nghiệm đến đâu cũng sẽ không còn linh nữa.

Cho nên nói: “Tâm thành tắc linh,” “Thành” Chính là không có tâm hoài nghi.

Quý vị phải thực sự tin rằng thần chú này có năng lực không thể nghĩ bàn, không có gì mà chẳng thành tựu được. Nếu quý vị quả thực có niềm tin chí thành không nghi, thì tu sẽ đạt thành tựu.

11. Bởi do có người tu thời gian rất lâu mà không có được cảm ưng gì, điều này không phải tại Phật Pháp hay Kinh và chú không linh, mà do quý vị không thành tâm, chỉ trì tụng qua loa, chỉ trì tụng qua loa, làm đại khái cho xong mà thôi! Cho nên tu học Chú Lăng Nghiêm cần phải tâm thành hành trì chân thật.

Trong Chú Lăng Nghiêm có rất nhiều tên của loài quỷ, thần và chư thiên long bát bộ. Hễ quý vị vừa tụng đến tên của quỷ thần vương nào trong chú, thì tất cả quyến thuộc của loài quỷ đó đều phải ngoan ngoãn, y giáo phụng hành, không dám bất tuân quy củ.

Cho nên người xuất gia nếu ngày ngày chịu trì tụng Chú Lăng Nghiêm, chính là giúp cho thế giới này tránh khỏi tất cả tai bay vạ gió, khiến cho thế giới được bình an.

Người xuất gia sáng sớm thì tụng công phu sáng, chiều thì tụng thời khóa chiều, vô hình trung làm cho tất cả mọi người đều được bình an vui vẻ.

12. Hễ chúng ta tụng Chú Lăng Nghiêm, tức là góp phần làm cho không khí ô nhiễm của thế giới được trở nên trong sạch. Chúng ta vừa tụng Chú Lăng Nghiêm thì lập tức khiến cho ôn dịch, bệnh truyền nhiễm trong hư không cũng đều bị tiêu diệt.

Trong hư không vốn sẵn có khí độc, nhưng nếu quý vị niệm Chú Lăng Nghiêm thì lập tức khiến cho độc tố được giải trừ, đó là lợi ích rất lớn đấy!

Vì thế, quý vị không nên xem thường Chú Lăng Nghiêm! Nếu quý vị có thể tụng hết cả bài chú thì tôt nhất rồi, nhưng nếu quý vị không thể trì hết được trọn bài, chỉ niệm được một đoạn nào đó, thì cũng có năng lực rất lớn, vì thế quý vị đã gặp vàng thì chớ lầm cho là đồng thau, nếu các vị đã nghiên cứu Phật học thì không thể không trì tụng Chú Lăng Nghiêm!

Hãy Phát Đại Bi Tâm Vì Toàn Thế Giới Mà Tụng Chú Lăng Nghiêm

Mỗi một câu trong Chú Lăng Nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa, mỗi một nghĩa có vô lượng công năng. Người muốn học Chú, trì Chú Lăng Nghiêm thì nên phát tâm rộng lớn: Nguyện trì cho toàn thế giới, xin đem tất cả công đức ấy hồi hướng cho toàn thế giới. Như vậy thì công đức thành tựu rất lớn, vì không có lòng ích kỷ, không phải cầu cho mình.

13. Phải biết là Quý vị trì niệm Chú Lăng Nghiêm này thì bảy đời về sau trong tương lai, quý vị đều được giàu sang giống như ông vua dầu hỏa của Mỹ vậy. Nhưng nếu có người nghe vậy liền phát biểu: Tôi phải nhanh chóng học Chú Lăng Nghiêm, để bảy đời được giàu sang.”

Nếu ước mơ của quý vị quá tầm thường nhỏ bé như vậy, thì không cần học Chú Lăng Nghiêm làm chi nữa! Bởi dù có giàu sang, có là tỷ phú bảy đời thì bất quá cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt, vẫn còn lưu chuyển trong lục đạo luân hồi!

14. Thế thì niệm Chú Lăng Nghiêm để cầu gì? Chỉ mong được làm Phật, đạt đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Tam Miệu Tam Bồ Đề. Không nên cầu các cảnh giới nhỏ hay đích nhắm tầm thường.

15. Thực tế người học Chú Lăng Nghiêm chính là hóa thân của Phật, là hóa Phật trên đảnh của Phật, cho nên sự kỳ diệu của Chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn, nêu có người có thể trì Chú Lăng Nghiêm thì trong phạm vi bốn mươi do tuần thì nơi người ấy ở, không có tai nạn nào xảy ra cả, tất cả đều được hóa nguy thành an!

Nếu có người có thể trì chú Lăng Nghiêm thì trong phạm vi bốn mươi do tuần thì nơi người ấy ở, không có tai nạn nào xảy ra cả, tất cả đều được hóa nguy thành an!

Tin cùng chuyên mục