Ảnh minh hoạ.

Làm sao để sống an vui, ý nghĩa trong cuộc đời

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Để sống được an vui, ý nghĩa và cùng hướng đến con đường giải thoát, giác ngộ. Chúng ta cần biết và chọn những người bạn trong “Thiện hữu thất sự” này mà giao lưu và chung sống vậy.

Thế gian này đang quá nhiều bi thương, bởi con người còn đầy dẫy tham sân si, sống ích kỷ, đố kỵ, chỉ biết lo thâu tóm cho riêng mình, khiến tranh giành, hơn thua, xâu xé, nghi kỵ hãm hại lẫn nhau, từ đây sanh ra chiến tranh, loạn lạc, chết chóc, dịch bệnh hoành hành và thiên tai, hỏa hoạn, bão lụt, động đất, sóng thần xảy ra liên tục ở khắp mọi nơi.

Do vậy các bậc Bồ tát, Thánh hiền đã hiện thân xuống trần, để cứu độ nhân sinh, các Ngài đã sống, đã hành xử, đã thành tựu và đã dạy cho chúng ta nhiều bài học đáng giá, mục đích giúp cho chúng ta biết Phật Pháp và hành theo để sống được an vui, ý nghĩa và thoát ly khổ đau.

Một trong những điều dạy có “Thiện hữu thất sự” là những điều chúng ta có thể thực hành theo được, để rèn luyện tâm chí, tạo phước và đức hạnh giúp thăng tiến cuộc đời.

Thiện hữu thất sự (Bảy việc của người bạn lành) Tức chỉ bảy việc cho các bậc Bồ Tát thực hành để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh, khi các Ngài thị hiện ở thế gian. Thiện hữu là người bạn ngay thẳng, có đức hạnh. 7 pháp ấy cụ thể như sau:

1. Tao khổ bất xả: gặp khổ không bỏ.

2. Bần tiện bất khinh: nghèo hèn không khinh rẻ.

3. Mật sự tương cáo: việc kín nói cho nhau biết.

4. Đệ tương phú tàng: che giấu cho nhau.

5. Nan tác năng tác: Làm được việc khó làm.

6. Nan dữ năng dữ: cho được những gì khó cho.

7. Nan nhẫn năng nhẫn: chịu đựng được những điều khó chịu đựng.

Diễn thành thơ như sau:

Bạn lành bảy việc thường hành

Gặp khổ không bỏ, nghèo hèn không khinh

Việc kín đừng có làm thinh

Hội ý nhau biết thuận tình bảo khuyên

Việc xấu chớ có tuyên truyền

Làm được việc khó tinh chuyên không sờn

Vui cho không tính thua hơn

Bạn cần sẵn giúp của vàng cũng đong

Có bao trái ý nghịch lòng

Nhẫn nhịn tốt nhất nhẹ trong cuộc đời

Được như vậy rất tuyệt vời

Gần gũi giúp đỡ thảnh thơi nhau cùng

Bạn lành bạn tốt nói chung

Bảy việc làm được anh hùng thế gian…

Theo như Kinh Phước Đức có dạy:

“Lánh xa kẻ xấu ác

Được thân cận người hiền

Tôn kính bậc đáng kính

Là phước đức lớn nhất.

“Sống trong môi trường tốt

Được tạo tác nhân lành

Được đi trên đường chánh

Là phước đức lớn nhất”...

Để sống được an vui, ý nghĩa và cùng hướng đến con đường giải thoát, giác ngộ. Chúng ta cần biết và chọn những người bạn trong “Thiện hữu thất sự” này mà giao lưu và chung sống vậy.

Tin cùng chuyên mục