Những lợi ích giúp tiêu nghiệp nhanh khi trì tụng Chú Lăng Nghiêm

Những lợi ích giúp tiêu nghiệp nhanh khi trì tụng Chú Lăng Nghiêm

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Thần chú Lăng Nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn. Từ đầu đến cuối, mỗi câu đều là pháp môn tâm địa của chư Phật, mỗi câu có mỗi công dụng, mỗi chữ có mỗi điểm thâm áo vi diệu, tất cả đều có thần lực không thể nghĩ bàn.

Công năng thần lực của Chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn. Trong Chú Lăng Nghiêm có 6 pháp là:

Tiêu tai: Giúp ta tiêu tai giải nạn, tất cả tai nạn lớn nhỏ đều tiêu trừ hết thảy.

Pháp hàng phục: Khiến cho thiên ma ngoại đạo dù có chú thuật mạnh, hung dữ cỡ nào cũng bị phá vỡ, khiến chúng phải quy phục đầu hàng. Chỉ có người có oai đức, có đức hạnh mới dùng được Pháp này, không phải ai cũng dùng được.

Pháp thành tựu: Là giúp thành tựu tất cả những gì ta mong muốn (giàu có, xinh đẹp, thông minh...), muốn tái sanh cõi trời hoặc muốn vãng sanh Thượng Phẩm Thượng Sanh thì nhất định sẽ thành tựu.

Pháp tăng ích: Là giúp tăng trưởng thêm cho ta rất nhiều lợi ích như trí tuệ, công đức, phước đức, tâm bồ đề, lòng từ bi...

Pháp câu triệu: Là Pháp tóm thâu tất cả những yêu quái, ác tinh muốn đến làm hại mình, hoặc tiêu diệt mình thì ta chỉ cần định tâm trì Chú và khởi tâm muốn hàng phục họ thì tám muôn bốn ngàn vị Thần Kim Cang, Thiên Long Bát Bộ, A La Hán sẽ lập tức giúp tóm thâu họ. Người bình thường không dùng được Pháp này.

Pháp kiết tường: Là hóa tất cả các tai nạn, nguy hiểm thành bình an. Đây là diệu thuật của Chú Lăng Nghiêm, hóa giải cho ta về các tai nạn về nước, gió, lửa, động đất, sóng thần...trong gang tấc là do lực Chú Lăng Nghiêm. Linh văn của Thần Chú này là diệu dược, là nước rửa sạch các oan khiên, hóa giải tất cả hận thù của các “Oán gia trái chủ”.

Tin cùng chuyên mục