Ảnh minh họa.

Phật dạy: Giúp người tin vào luật nhân quả chính là làm điều thiện

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Có rất nhiều loại làm phước, loại giúp đỡ thì bố thí pháp là cao quý nhất. Ta có thể giúp mọi người nhiều điều nhưng đừng bao giờ quên bố thí pháp. Mà ai cũng vậy, phải xem bố thí pháp và đem đạo lý đến cho mọi người là lý tưởng của cuộc đời mình.

Trong tất cả các loại bố thí, giúp đỡ thì Phật dạy có một loại bố thí cao quý nhất là bố thí pháp, bố thí đạo lý. Vì sao vậy? Bởi vì giúp cái gì rồi cũng hết và tạm bợ. Nhưng mà khi ta đã gieo vào lòng người đựơc đạo lý chân chính thì điều đó sẽ theo người ta hết kiếp này đến kiếp khác.

Một khi người ta đã tin vào luật nhân quả, người ta cứ tư duy về nó mãi, người ta cứ chiêm nghiệm về nó mãi. Rồi trong cuộc sống họ cứ cân nhắc tội phước nhân quả để sống, nên làm điều này hay không làm điều kia, người ta cân nhắc. Người ta tránh tội, làm phước rồi lâu ngày in sâu vào tiềm thức người ta, in sâu vào nghiệp của họ.

Khi những người đó tái sinh qua kiếp khác, họ vẫn nhanh chóng nhớ lại, tìm lại được luật nhân quả và tiếp tục đi trên con đường đúng đắn. Hoặc là ta cho mọi người đạo lý về giác ngộ, vô ngã. Và biết rằng chúng sinh là lầm mê, là chấp ngã. Bây giờ có sự giác ngộ thoát ngoài mọi sự vô minh, thoát ngoài khổ đau luân hồi, tìm ra một sự sáng suốt cùng cực và mọi người tin được điều đó.

Người ta có thực hành tu tập điều đó thì cái nhân, cái chủng tử đó nó sẽ theo họ hết kiếp này đến kiếp khác. Qua kiếp sau tái sinh lại, cái chủng tử đó dần dần xuất hiện trở lại, người ta tìm sự tu tập trở lại. Và đạo lý đó nghĩa là làm cho người ta dần dần vượt lên trên luân hồi và họ vượt lên trở thành những đẳng cấp cao dần trong trời đất này.

Cho đến khi người ta từ bỏ thân phận phàm phu để trở thành bậc Thánh thật sự và có thể đi đến mức độ trở thành bậc Thánh A La Hán giải thoát hoàn toàn.

Cho nên có rất nhiều loại làm phước, loại giúp đỡ thì bố thí pháp là cao quý nhất. Ta có thể giúp mọi người nhiều điều nhưng đừng bao giờ quên bố thí pháp. Mà ai cũng vậy, phải xem bố thí pháp và đem đạo lý đến cho mọi người là lý tưởng của cuộc đời mình.

Dù nghèo khổ khó khăn hay sang giàu, trong mọi hoàn cảnh, đừng bao giờ quên lý tưởng chia sẻ đạo lý với mọi người, với chúng sinh. Những việc bố thí khác, những việc giúp đỡ khác, chỉ là sự hỗ trợ mà thôi. Điều cuối cuối cùng vẫn là truyền bá Phật Pháp, mục tiêu của chúng ta vẫn phải là giúp mọi người tin vào luật Nhân Quả.

Tin cùng chuyên mục