Từng câu trong bài kệ hồi hướng có ý nghĩa như thế nào?

Từng câu trong bài kệ hồi hướng có ý nghĩa như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Hồi hướng công đức là chuyển tặng lại công đức mà mình tu tập được cho tất cả chúng sinh, cầu nguyện mọi người cùng hết khổ được vui, cuối cùng thành tựu Phật đạo. Cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa từng câu trong bài kệ hồi hướng sau đây...

Bản hồi hướng dưới đây, thường được áp dụng hồi hướng, sau khi tụng kinh, khóa tu...

Âm Hán:

Nguyện dĩ thử công đức

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Thượng báo tứ trọng ân

Hạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giả

Tức phát Bồ Đề tâm

Tận thử nhất báo thân

Đồng sanh Cực Lạc quốc.

Âm Việt:

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ân nặng

Dưới cứu khổ ba đường

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát tâm Bồ Đề

Hết một báo thân này

Đồng sanh nước Cực Lạc.

Nguyện dĩ thử công đức (Nguyện đem công đức này)

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Nghĩa là ta đem công đức niệm Phật hỗ trợ cõi Tịnh Ðộ (Cực Lạc) của Ðức Phật A Di Ðà khiến cho nó càng thêm tốt đẹp phi thường.

Thượng báo tứ trọng ân (Trên đền bốn ân nặng)

Nghĩa là lại đem công đức ấy trên là báo đáp bốn tầng ân đức: cha, mẹ, sư trưởng và đức Phật.

Hạ tế tam đồ khổ (Dưới cứu khổ ba đường)

Nghĩa là dưới thì dùng công đức cứu vớt những chúng sanh khổ não trong ba đường ác: súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ.

Nhược hữu kiến văn giả (Nếu có ai thấy nghe)

Tức phát Bồ Đề tâm (Đều phát tâm Bồ Đề)

Nghĩa là nếu có ai thấy, nghe người đang niệm Phật, niệm kinh sẽ đều phát khởi tấm lòng trên cầu Phật Quả, dưới độ chúng sanh.

Tận thử nhất báo thân (Hết một báo thân này)

Đồng sanh Cực Lạc quốc (Đồng sanh nước Cực Lạc).

Nghĩa là sau khi cái thân báo ứng này đã hoàn toàn chấm dứt thì mọi người sẽ cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giải thích theo từng câu văn thì ý nghĩa của bài kệ Hồi Hướng là như vậy.

Nói chung, tám câu kệ này lại có hai tầng ý nghĩa lớn

Tầng thứ nhất là: Chúng ta niệm Phật là để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ chẳng phải vì cầu công danh, phú quý hay hết thảy những điều tốt đẹp của thế gian.

Tầng thứ hai là: Chúng ta niệm Phật là để cứu độ hết thảy chúng sanh thoát ly khổ hải, chứ chẳng phải vì riêng bản thân mình. Ðã hiểu rõ tầng ý nghĩa thứ hai này rồi thì bất luận là niệm Phật, niệm kinh hay làm bất cứ điều lành gì đều luôn giữ tấm lòng như thế, hồi hướng như thế. Có như vậy mới là người học Phật phát Bồ Ðề tâm chân chánh.

Tin cùng chuyên mục