Có những di sản sinh ra từ...truyền thuyết

Có những di sản sinh ra từ...truyền thuyết

(Ngày Nay) - Một tín ngưỡng sẽ trở thành di sản khi tín ngưỡng đó vẫn tồn tại trong “không gian thiêng”, được người dân thực hành dù có thể không được ghi chép trong chính sử.
Kể chuyện nghìn năm văn hiến bằng... công viên

Kể chuyện nghìn năm văn hiến bằng... công viên

(Ngày Nay) - Trong khi mức độ ô nhiễm của sông Tô Lịch vẫn chưa thể giải quyết, một giải pháp sáng tạo đã được đưa ra là biến sông Tô Lịch thành công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh cùng hệ thống hầm ngầm chống ngập...