Sức sống 80 năm bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng - Bài 1: 80 năm đi cùng năm tháng

Sức sống 80 năm bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng - Bài 1: 80 năm đi cùng năm tháng

(Ngày Nay) - Thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam khởi thảo Bản đề cương văn hóa vào năm 1943, Tổng bí thư Trường Chinh đã trở thành nhà thiết kế đường lối văn hóa, văn nghệ cách mạng vĩ đại của dân tộc. Với ba nguyên tắc cơ bản: dân tộc, khoa học và đại chúng, Đề cương về văn hóa Việt Nam sau 80 năm vẫn tiếp tục khẳng định giá trị và dẫn lối cho văn hóa nước nhà phát triển.
Sức sống 80 năm bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng - Bài 2: Dòng chảy của âm nhạc dân tộc

Sức sống 80 năm bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng - Bài 2: Dòng chảy của âm nhạc dân tộc

(Ngày Nay) - Thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam khởi thảo Bản đề cương văn hóa vào năm 1943, Tổng bí thư Trường Chinh đã trở thành nhà thiết kế đường lối văn hóa, văn nghệ cách mạng vĩ đại của dân tộc. Với ba nguyên tắc cơ bản: dân tộc, khoa học và đại chúng, Đề cương về văn hóa Việt Nam sau 80 năm vẫn tiếp tục khẳng định giá trị và dẫn lối cho văn hóa nước nhà phát triển.
Sức sống 80 năm bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng- Bài 3: Phát triển truyện tranh Việt Nam

Sức sống 80 năm bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng- Bài 3: Phát triển truyện tranh Việt Nam

(Ngày Nay) - Thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam khởi thảo Bản đề cương văn hóa vào năm 1943, Tổng bí thư Trường Chinh đã trở thành nhà thiết kế đường lối văn hóa, văn nghệ cách mạng vĩ đại của dân tộc. Với ba nguyên tắc cơ bản: dân tộc, khoa học và đại chúng, Đề cương về văn hóa Việt Nam sau 80 năm vẫn tiếp tục khẳng định giá trị và dẫn lối cho văn hóa nước nhà phát triển.
Sức sống 80 năm bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng - Bài 4: Sáng tạo giữa Thủ đô ngàn năm

Sức sống 80 năm bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng - Bài 4: Sáng tạo giữa Thủ đô ngàn năm

(Ngày Nay) - Thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam khởi thảo Bản đề cương văn hóa vào năm 1943, Tổng bí thư Trường Chinh đã trở thành nhà thiết kế đường lối văn hóa, văn nghệ cách mạng vĩ đại của dân tộc. Với ba nguyên tắc cơ bản: dân tộc, khoa học và đại chúng, Đề cương về văn hóa Việt Nam sau 80 năm vẫn tiếp tục khẳng định giá trị và dẫn lối cho văn hóa nước nhà phát triển.
Sức sống 80 năm bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng - Bài 5: Bức tranh văn hóa kỷ nguyên 4.0
Sức sống 80 năm bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng - Bài 5: Bức tranh văn hóa kỷ nguyên 4.0
(Ngày Nay) - Thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam khởi thảo Bản đề cương văn hóa vào năm 1943, Tổng bí thư Trường Chinh đã trở thành nhà thiết kế đường lối văn hóa, văn nghệ cách mạng vĩ đại của dân tộc. Với ba nguyên tắc cơ bản: dân tộc, khoa học và đại chúng, Đề cương về văn hóa Việt Nam sau 80 năm vẫn tiếp tục khẳng định giá trị và dẫn lối cho văn hóa nước nhà phát triển.