Sức sống 80 năm bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng - Bài 2: Dòng chảy của âm nhạc dân tộc
Sức sống 80 năm bản Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng - Bài 2: Dòng chảy của âm nhạc dân tộc
(Ngày Nay) - Thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam khởi thảo Bản đề cương văn hóa vào năm 1943, Tổng bí thư Trường Chinh đã trở thành nhà thiết kế đường lối văn hóa, văn nghệ cách mạng vĩ đại của dân tộc. Với ba nguyên tắc cơ bản: dân tộc, khoa học và đại chúng, Đề cương về văn hóa Việt Nam sau 80 năm vẫn tiếp tục khẳng định giá trị và dẫn lối cho văn hóa nước nhà phát triển.