Đầu tư hơn 20 tỷ sửa chữa chùa Cầu Hội An
Đầu tư hơn 20 tỷ sửa chữa chùa Cầu Hội An
(Ngày Nay) -  Dự án tu bổ di tích chùa Cầu (TP Hội An) vừa được HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa IX) thông qua tại kỳ họp thứ 23, với thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2023 bằng hình thức đầu tư công.