Ảnh minh họa.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Từ ngày 10-12/5, Cơ quan thường trực của Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Cơ quan thường trực 81) và Chương trình kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Chương trình EXBS) phối hợp tổ chức hội thảo “Lộ trình xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Việt Nam”.