Đại tướng Tô Lâm: Xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Đại tướng Tô Lâm có bài viết về  phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ".
Đại tướng Tô Lâm: Xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ

Ngày 14/5, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3 năm thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ".

Nhân Hội nghị này, Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ".

Ngày Nay trân trọng giới thiệu bài viết:

1. Trong quá trình cách mạng, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân mang tính Đảng, tính giai cấp, tính dân tộc, tính nhân văn và tính nhân dân sâu sắc. Trong các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được sự quan tâm, phối hợp của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách; kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lượng trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, là lực lượng vũ trang nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước hết, về xây dựng người Công an nhân dân có bản lĩnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy phải: “Gương mẫu trong lời nói, việc làm, thái độ, sao cho người ta thấy rõ mình là con người kháng chiến” [1] - “Phải đi sâu, phải thiết thực, phải điều tra, không được chủ quan, tự túc, tự mãn. Gặp khó khăn, thất bại không được nản chí”[2]- “Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”[3]. Quá triệt và thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân phải đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác xây dựng cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt và xác định là khâu đột phá. Thường xuyên xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, bản lĩnh cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân có lập trường của giai cấp công nhân, yêu nước, thương dân, trung thành tuyệt đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, với Đảng, với Nhà nước, với Nhân dân, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quyền lợi cơ bản của nhân dân, của dân tộc. Trang bị cho đội ngũ sỹ quan Công an nhân dân nắm vững đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự. Tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân nghĩa… để xây dựng phẩm chất, bản lĩnh của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Người Công an nhân dân bản lĩnh là người Công an phải biết làm việc quên mình, phải dũng cảm chiến đấu chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Xây dựng người Công an nhân dân nhân văn, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy người cán bộ Công an: “Phải triệt để sửa đổi tác phong mệnh lệnh, quan liêu, hống hách; phải gây quan hệ thật tốt giữa công an và nhân dân”[4] - “ Không nên coi mình là giỏi mà phải luôn luôn học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau để ngày càng tiến bộ”[5] - “Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ”[6]. Quán triệt lời dạy của Bác, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong cách người Công an nhân dân nhân văn là phải biết tôn trọng nhân cách con người, phải biết cảm hóa, khoan dung, độ lượng, đối với nhân phải có thái độ kính trọng, lễ phép, đối với mọi người phải biết nhân nhượng, biết trọng nhân cách của người ta; cần phải nêu cao tinh thần phục vụ, có thái độ chuẩn mực, lịch sự khi tiếp xúc với nhân dân. Đối với những người lầm đường, lạc lối phải biết dùng chính sách cảm hóa, khoan dung, hết sức nhân văn.

Xây dựng người Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an Việt Nam là Công an nhân dân, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu và vì nhân dân phục vụ; coi đây là yếu tố quyết định, cội nguồn sức mạnh của Công an nhân dân Việt Nam và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn yêu cầu Công an nhân dân phải gần dân, vì dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân, lấy sự tin yêu của nhân dân để đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc. Hơn thế, Công an nhân dân phải nhận thức rõ sức mạnh và vai trò của nhân dân đối với công tác công an, phải làm sao cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự cũng là nhiệm vụ của toàn dân. Người đã chỉ rõ: “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được”; “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”[7]; “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Thăm và nói chuyện tại Trường Công an Trung cấp khóa II, năm 1951, Người căn dặn: “Công an nhân dân hoàn toàn khác Công an đế quốc. Công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp áp bức đa số nhân dân... Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân”. Với sự quan tâm, chăm lo của Bác Hồ, của Đảng, Nhà nước, Công an nhân dân Việt Nam thực sự là Công an của nhân dân, luôn được nhân dân đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ.

2. Huấn thị lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tranh thủ sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ có hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể và sự giúp đỡ, đùm bọc của Nhân dân, lực lượng Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; vững vàng về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, sáng về đạo đức, nắm chắc về pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ và đã có những chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp đặc biệt quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, đất nước qua các thời kỳ cách mạng.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, trước yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới toàn diện các mặt công tác công an và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lực lượng Công an nhân dân đã tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và tạo đột phá trong công tác cán bộ. Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, lực lượng Công an nhân dân đã có bước phát triển trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc về mọi mặt, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; chỉ biết còn Đảng thì còn mình, vì cuộc sống bình yên và hành phúc của nhân dân, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chủ động hội nhập quốc tế của đất nước. Với quyết tâm chính trị rất lớn, hành động quyết liệt, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các cấp đã quan tâm chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành điều lệnh Công an nhân dân.

Cùng với đó, trong những năm qua, công tác dân vận trong Công an nhân dân cũng luôn được chú trọng và gắn liền với chức năng nhiệm vụ của công tác công an, làm việc theo phương châm: “trọng dân, gần dân, sát dân; nghe dân nói, nói dân nghe; lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an; dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Chính vì vậy, công tác dân vận trong Công an nhân dân càng phải được thường xuyên coi trọng, nhất là trong quá trình tác nghiệp đối với những vấn đề nhạy cảm có liên quan; thấm nhuần lời dạy của Người, quan điểm “lấy dân làm gốc”, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân làm việc, chiến đấu.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và 4 năm thực hiện Cuộc vận động đã nâng cao nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tận tụy “Vì nhân dân phục vụ”; lan tỏa nhiều hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn. Thực tiễn trong công tác chiến đấu đã có biết bao tấm gương tiêu biểu của cán bộ, chiến sĩ Công an một lòng một dạ vì nhân dân phục vụ; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ lợi ích và cuộc sống bình yên của nhân dân. Dù bất cứ ở đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào, người cán bộ chiến sĩ Công an luôn phát huy quyền làm chủ của người dân; tôn trọng và phát huy quyền và lợi ích chính đáng của công dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, không phiền hà sách nhiễu nhân dân; có thái độ đúng đắn, kính trọng, lễ phép với nhân dân… Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và 4 năm thực hiện Cuộc vận động đã có trên 500 mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động gắn với thực hiện các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì từ trước. Tiêu biểu như mô hình “mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”, “nêu cao tinh thần phục vụ, có thái độ chuẩn mực, lịch sự khi tiếp xúc với Nhân dân”, “ngày thứ Bảy vì Nhân dân phục vụ”...

3. Trong thời gian tới, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự hết sức nặng nề. Để hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, lượng Công an nhân dân tiếp tục học tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy và quyết tâm xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, làm tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân và coi đây là nhiệm vụ then chốt, trọng yếu, thường xuyên, quyết định mọi thắng lợi của lực lượng Công an nhân dân, trọng tâm là thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là, xác định xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công an nhân dân cần ra sức phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, gắn với xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chú trọng giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08- QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03, ngày 20/01/2019 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương.

Hai là, chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là cán bộ cấp chiến lược vững vàng về chính trị, tinh thông pháp luật, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Tiếp tục tiến hành rà soát, điều chỉnh lực lượng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, sở trường, trình độ, kinh nghiệm công tác theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí, tăng cường cho đơn vị trực tiếp chiến đấu. Tập trung đầu tư cho Công an xã chính quy, nâng cao năng lực, hoạt động của lực lượng công an cấp xã tại địa bàn cơ sở.

Ba là, nhận thức đầy đủ quan điểm quần chúng về công tác dân vận trong Công an nhân dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân; dựa vào dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an nhân dân với nhân dân, coi đây là giải pháp chiến lược, lâu dài, bền vững để xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ, trước hết ở các bộ phận thường xuyên quan hệ, tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến lợi ích hằng ngày của nhân dân. Trên cơ sở đó, điều chỉnh, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc thuận lợi cho nhân dân, qua đó làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, quý mến, giúp đỡ lực lượng Công an. Trong công tác, chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ công an phải thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”; đề cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật; kiên quyết chống bệnh hữu khuynh, vô cảm, né tránh, vô trách nhiệm trước yêu cầu chính đáng của nhân dân. Mọi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ phải luôn vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nhân dân phục vụ”.

Bày tỏ tình cảm với Tổng Bí thư, đảng viên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng
Bày tỏ tình cảm với Tổng Bí thư, đảng viên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng
(Ngày Nay) - Ngày 18/7, Bộ Chính trị ra thông báo về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Thông báo của Bộ Chính trị nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng: Đến cuối năm 2024, người đứng đầu phải chỉ đạo, điều hành trên môi trường số
Thủ tướng: Đến cuối năm 2024, người đứng đầu phải chỉ đạo, điều hành trên môi trường số
(Ngày Nay) - Sáng 19/7, chủ trì Hội nghị trực tuyến Thường trực Chính phủ với các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số yêu cầu người đứng cầu các bộ, ngành, tỉnh, thành phố quyết liệt hơn trong chỉ đạo chuyển đổi số với “5 trọng tâm”, trên tinh thần là “5 đẩy mạnh”, “5 bảo đảm” gắn với “5 không”.
Các trường đại học lần lượt công bố điểm sàn xét tuyển năm 2024
Các trường đại học lần lượt công bố điểm sàn xét tuyển năm 2024
(Ngày Nay) - Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, các trường đại học trên cả nước cũng lần lượt công bố điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) năm 2024. Tại khu vực phía Bắc, nhiều trường đại học có mức điểm sàn trên 20 điểm, đặc biệt, với những ngành học “hot”, điểm sàn từ 22-24 điểm.
Thêm hy vọng về khả năng chữa khỏi bệnh HIV/AIDS
Thêm hy vọng về khả năng chữa khỏi bệnh HIV/AIDS
(Ngày Nay) - Ngày 18/7, các bác sĩ cho biết, một bệnh nhân nam, được gọi là “bệnh nhân Berlin tiếp theo”, có thể là người thứ 7 được chữa khỏi HIV/AIDS một cách hiệu quả sau khi được ghép tế bào gốc.
Phát hiện thêm ổ cá sấu quý hiếm gần tuyệt chủng ở Campuchia
Phát hiện thêm ổ cá sấu quý hiếm gần tuyệt chủng ở Campuchia
(Ngày Nay) - Năm ổ cá sấu Xiêm gần như tuyệt chủng đã được phát hiện ở Công viên Quốc gia Cardamom của Campuchia, làm dấy lên hy vọng về nỗ lực bảo tồn loài động vật từng được cho là tuyệt chủng trong tự nhiên. Đây là số lượng ổ cá sấu lớn nhất từng được tìm thấy trong hơn 20 năm qua. Thông tin trên do tổ chức bảo tồn động thực vật mang tên Fauna & Flora International – Chương trình Campuchia công bố ngày 18/7.