Nam A Bank công bố hoàn thành các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel III
Nam A Bank công bố hoàn thành các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel III
(Ngày Nay) -  Ngày 12/10/2022, Nam A Bank đã công bố hoàn thành việc triển khai các chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel III dưới sự đồng hành và tư vấn của Công ty tư vấn quốc tế hàng đầu KPMG. Sự kiện này tiếp tục khẳng định hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả và bền vững của Ngân hàng trong suốt hành trình 30 năm xây dựng.