Kết quả nghiên cứu khoa học phải được công khai trên báo chí

0
Chia sẻ

Dự thảo Thông tư mới của Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các đề tài sử dụng ngân sách phải công khai trên các báo và tạp chí.

Tại cuộc họp báo ngày 9/12, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân khẳng định, sắp tới, Bộ sẽ tiến tới công khai các thông tin về khoa học cũng như các kết quả nghiên cứu.

Ngày hôm qua, 16/12, Bộ này cũng đã lấy ý kiến người dân Dự thảo về Cơ chế khoán khi làm các đề tài nghiên cứu, trong đó có yêu cầu công khai thông tin khoa học.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sản phẩm cuối cùng đã xác định rõ các tiêu chí: tên sản phẩm, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được, số lượng hoặc quy mô sản phẩm tạo ra, địa chỉ ứng dụng.

- Dự toán của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính đúng, tính đủ tổng kinh phí thực hiện trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định hiện hành; đối với các nội dung chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật, dự toán được xây dựng theo thuyết minh chi tiết nội dung và khối lượng công việc, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí chịu trách nhiệm phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình.

- Được Hội đồng xác định là nhiệm vụ khoa học và công nghệ đáp ứng phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng trên cơ sở: xác định rõ sản phẩm cuối cùng theo các tiêu chí quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư này; xác định nội dung và khối lượng công việc cần thực hiện để đạt được sản phẩm cuối cùng theo các tiêu chí được xác định. Được Tổ thẩm định dự toán kinh phí (sau đây gọi là Tổ thẩm định) xác định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định mức dự toán thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư này.

- Được chủ nhiệm và tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ chấp nhận bằng văn bản thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng theo ý kiến tư vấn của Hội đồng.

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt thuyết minh, dự toán kinh phí, phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Hội đồng xác định các tiêu chí của sản phẩm cuối cùng, tư vấn về mặt khoa học của thuyết minh các nội dung, khối lượng công việc cần thực hiện để đạt kết quả là sản phẩm cuối cùng theo các tiêu chí đã xác định;

Tổ thẩm định căn cứ vào các nội dung, khối lượng công việc đã được Hội đồng xác định, căn cứ vào các định mức kinh tế - kỹ thuật, các mức chi hiện hành, căn cứ vào thuyết minh chi tiết các công việc chưa có định mức, chế độ chi để xác định mức dự toán thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm định của mình.

Phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, mức dự toán kinh phí khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được nêu rõ trong biên bản họp Hội đồng và biên bản thẩm định dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Trong tổng mức kinh phí được giao khoán thực hiện nhiệm vụ và đề xuất của chủ nhiệm nhiệm vụ, thủ trưởng tổ chức chủ trì được quyền quyết định thay đổi mục chi, nội dung chi, định mức chi phù hợp nhằm thực hiện một cách có hiệu quả để đạt được sản phẩm cuối cùng được giao khoán theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Thủ trưởng tổ chức chủ trì được quyền quyết định sử dụng dự toán chi tiền lương, tiền công (trong tổng dự toán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ) theo cơ chế trả tiền lương, tiền công chung của tổ chức chủ trì; đồng thời gắn với chất lượng, hiệu quả công việc của các cá nhân khoa học tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Căn cứ đề xuất của chủ nhiệm nhiệm vụ, thủ trưởng tổ chức chủ trì được quyền quyết định việc mua sắm các tài sản, hàng hóa phục vụ nhiệm vụ khoa học và công nghệ và chịu trách nhiệm về quyết định mua sắm của mình theo các chứng từ mua sắm thực chi.

Căn cứ đề xuất của chủ nhiệm nhiệm vụ, thủ trưởng tổ chức chủ trì được quyền quyết định phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ của tổ chức chủ trì.

Đặc biệt, các tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm thực hiện việc công khai về nội dung, tài chính thực hiện nhiệm vụ (trừ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung cần bảo mật, do cơ quan có thẩm quyền quy định).

Phương thức công khai: Trên trang Web của tổ chức chủ trì (nếu có); đăng trên các tạp chí và báo chuyên ngành trong 03 số liên tiếp.

Thời gian công khai: chậm nhất là 30 ngày sau khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và ngay sau khi nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận.

Trường hợp tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi tổ chức chủ trì muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm cung cấp những nội dung của nhiệm vụ đã được công khai tại tổ chức chủ trì cho tổ chức, cá nhân đó.

Nhật Minh
Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu