Phụ nữ từ khắp Côte d'Ivoire tụ họp để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ tại Palais de la Culture ở Abidjan. (Ảnh: UN/Ky Chung)
Ý nghĩa và cách lựa chọn các Ngày Quốc tế của Liên hợp quốc
(Ngày Nay) - Sự tồn tại của các Ngày Quốc tế đã có từ trước khi Liên hợp quốc ra đời. Cho đến nay, tổ chức này đã và đang coi các Ngày Quốc tế như công cụ vận động mạnh mẽ và hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức toàn xã hội và xây dựng các hành động cụ thể.