Chuyên gia bình luận của Bloomberg, Karl W. Smith.
COVID-19 đang chia rẽ nội bộ Đảng Cộng hoà?
(Ngày Nay) - Nội bộ Đảng Cộng hoà đang liên tục xảy ra những bất đồng, không chỉ về chiến thuật mà còn về cả những quy tắc cơ bản trong đối phó với đại dịch COVID-19.