Hà Tĩnh tổ chức dạy và học trực tiếp từ ngày 15/9
Hà Tĩnh tổ chức dạy và học trực tiếp từ ngày 15/9
(Ngày Nay) - Ngày 13/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản văn bản số 5993/UBND-VX về việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới cho tất cả các bậc học trong toàn tỉnh. Việc dạy học trực tiếp phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.