Giữ vững lòng dân và xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Chiều 1/12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giữ vững lòng dân và xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ Tổ quốc - Từ lịch sử đến hiện tại và bài học kinh nghiệm".
Quang cảnh buổi Hội thảo.
Quang cảnh buổi Hội thảo.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh "thế trận lòng dân" là một nhân tố quan trọng, sức mạnh đoàn kết nội sinh giúp dân tộc giữ vững giang sơn, gấm vóc, phát triển trường tồn đến ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, "thế trận lòng dân" đã trở thành nền tảng chính trị vững chắc, tổng hợp sức mạnh tinh thần của cả dân tộc, sẵn sàng thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, "lòng dân" và "thế trận lòng dân" có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, tạo điểm tựa mang tính gốc rễ và quyết định sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân.

Ông Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: "Lòng dân" là "nguyên liệu" chính, quyết định để xây dựng "thế trận lòng dân" - thế trận gốc trong các thế trận bảo vệ Tổ quốc. "Thế trận lòng dân" được hiểu là sự tổng hòa của khối đại đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập, tự do, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của cả dân tộc, được hội tụ, kết tinh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành nền tảng chính trị vững chắc, tổng hợp sức mạnh tinh thần của cả dân tộc, sẵn sàng thực hiện các mục tiêu cách mạng.

Giữ vững lòng dân và xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ Tổ quốc ảnh 1

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ phát biểu.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay"; từ đó cho rằng, nhân dân cũng đang đặt niềm tin và kỳ vọng vào những quyết định đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn. Để tận dụng thời cơ, đạt được mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045 mà Đảng đã đặt ra thì sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phải được đưa lên tầm cao mới nhất. Trong đó, sức mạnh chính trị - tinh thần, sự đồng lòng của cả dân tộc là nhân tố nền tảng.

Theo ông Phan Xuân Thủy, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định một quan điểm cơ bản trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là xây dựng "thế trận lòng dân" làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Vì vậy, để vượt qua khó khăn, thử thách, nắm chắc nước thời cơ, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, phải luôn quán triệt sâu sắc bài học "lấy dân làm gốc"; phải luôn chăm lo, bồi dưỡng sức dân; khơi dậy, động viên và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, những năm qua, thực hiện Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị đã tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng, củng cố "thế trận lòng dân", coi đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Giữ vững lòng dân và xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ Tổ quốc ảnh 2

Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc xây dựng "thế trận lòng dân" có lúc, có nơi còn những hạn chế nhất định. Tình hình chính trị - an ninh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu củng cố an ninh - quốc phòng vẫn là một nhiệm vụ trọng yếu không chỉ của Việt Nam mà còn của nhiều quốc gia trên thế giới. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", chia rẽ lòng dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

"Tình hình đó đòi hỏi việc xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, góp phần bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa" phải được tăng cường hơn nữa, coi đó vừa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách" - Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh và cho biết, việc tổ chức hội thảo có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và rút ra bài học kinh nghiệm về giữ vững lòng dân và xây dựng "thế trận lòng dân" trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi chưa nguy là những vấn đề mang tính nguyên tắc, vừa là truyền thống quý báu, đồng thời là những kinh nghiệm mang tính lý luận và thực tiễn. Thực hiện Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiềm lực quốc phòng được tăng cường. Đặc biệt, “thế trận lòng dân” được củng cố, tăng cường, tạo ra xung lực mới, sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc.

Giữ vững lòng dân và xây dựng thế trận lòng dân trong bảo vệ Tổ quốc ảnh 3

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, thời gian tới, cùng với việc phát huy sức mạnh của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng “thế trận lòng dân” trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân”, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Bên cạnh đó đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng về chủ trương xây dựng “thế trận lòng dân” trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc./.

Quả trà cổ ép theo phương pháp thủ công của nhà trà Shanam
Bí mật trong thức trà “ra quả theo mùa lá”
(Ngày Nay) -Quả trà cổ từ rừng chè Bách Niên là món quà quý đầu xuân được nhà trà Shanam sản xuất với số lượng hạn chế dành cho những bạn hữu am hiểu trà và giá trị của trà ép bánh.
Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chuyển đổi số năm 2024
Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chuyển đổi số năm 2024
(Ngày Nay) -  Tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 22/2, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Võ Minh Thành đã thông tin về định hướng, kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số của Thành phố năm 2024 với 9 nhiệm vụ trọng tâm.
Bắc Bộ trời chuyển lạnh, có mưa rải rác
Bắc Bộ trời chuyển lạnh, có mưa rải rác
(Ngày Nay) -  Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3. Từ ngày 23/2, khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét. 
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí vụ việc hoa khôi Nam Em​ livestream lôi kéo dư luận
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí vụ việc hoa khôi Nam Em​ livestream lôi kéo dư luận
(Ngày Nay) - Tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 22/2, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin phản ánh của các cơ quan về trường hợp của hoa khôi Nam Em livestream gây ồn ào mạng xã hội trong những ngày qua.
Khai mạc Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2024
Khai mạc Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2024
(Ngày Nay) -  Lễ hội đền Trần năm 2024 với chủ đề: “Hào khí Đông A - Tiếng vọng ngàn năm” khai mạc tối 22/2, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).
Thầy cúng làm lễ cầu mong mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa đến với người dân địa phương. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN.
Tưng bừng Lễ hội xuống đồng của người Giáy
(Ngày Nay) - Lễ hội xuống đồng (Roóng Poọc) của người Giáy ở xã Quang Kim, huyện Bát Xát, diễn ra ngày 22/2, tại sân vận động trung tâm huyện, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham dự.